Toen Abraham zijn knecht er op uit stuurde van Kanaän naar Padan Aram om een bruid te zoeken voor zijn zoon Isaak, nam deze tien beladen kamelen met zich mee. Ik heb in het Midden Oosten met eigen ogen gezien hoe veel je op een kameel kunt laden, verbazend!
Die tien zwaar beladen kamelen waren zichtbaar bewijs dat Abraham een gerespecteerd welgesteld man was. In de lading bevonden zich onder meer prachtige, kostbare juwelen. Toen de knecht de jonge vrouw had gevonden die Isaaks bruid moest worden, gaf hij haar direct een opvallend neussieraad. Door het aannemen van dit geschenk, stemde Rebekka er in toe Isaaks bruid te worden. Als ze het juweel echter zou hebben geweigerd, dan zou ze Isaak daarmee afgewezen en beledigd hebben. Ze had dan ook zijn bruid niet kunnen worden.

Op dezelfde manier heeft God Zijn Heilige Geest gestuurd met een overvloed aan geschenken voor
de bruid van Zijn Zoon Jezus - de kerk. Daaronder bevinden zich negen prachtige geestelijke gaven. Door deze gaven te accepteren, wijst de Kerk zichzelf aan als de toekomstige Bruid van Christus.

Negen bovennatuurlijke gaven
Deze negen gaven vinden we opgesomd in 1 Cor. 12:8-10. Om zo dicht mogelijk bij de precieze betekenis te komen, geef ik een letterlijke vertaling: 1-een woord van wijsheid; 2-een woord van kennis; 3-geloof ; 4-gaven van genezingen; 5-werkingen van krachten ; 6-profetie; 7-onderscheidingen van geesten; 8-verscheidene tongen; 9-uitlegging van tongen.
Al deze gaven zijn zogenaamde manifestaties. De Heilige Geest Zelf is onzichtbaar, maar door deze gaven manifesteert Hij Zichzelf. Hij beïnvloedt onze zintuigen op een manier die we kunnen zien, of horen of voelen Al deze gaven zijn ‘tot welzijn van allen'.Christenen kunnen elkaar zegenen en dienen door deze gaven en al deze gaven hebben een praktisch doel. De gaven zijn gereedschap, geen speelgoed.
Alle gaven zijn bovennatuurlijk. Ze komen niet voort uit natuurlijke aanleg of een speciale opleiding. Een analfabeet kan een woord van wijsheid of een woord van kennis ontvangen. En ook de gave van geloof is anders dan het geloof dat we allemaal nodig hebben voor onze redding. En ze is ook weer anders dan de vrucht van geloof, die ontstaat door een proces van natuurlijke groei. De gave van geloof is een bovennatuurlijk geloof dat veel verder gaat dan ons menselijk kunnen, en ze geeft ook bovennatuurlijke resultaten. Er is vaak gesuggereerd dat deze gaven ophielden te bestaan aan het eind van de apostolische periode en dat ze dus vandaag niet meer beschikbaar zijn. Niettemin lezen we dat Paulus zegt over de christenen te Korinthe: ...zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Here Jezus Christus. ( 1 Korinthe 1:7). Hieruit blijkt dus dat van christenen wordt verwacht dat ze de genadegaven blijven gebruiken totdat Christus terugkomt.
De eerste twee gaven die Paulus noemt - een woord van wijsheid en een woord van kennis -hebben een praktische samenhang. Het woord van kennis laat ons op een bovennatuurlijke manier feiten weten over een bepaalde situatie. Vervolgens geeft het woord van wijsheid ons aan hoe we met die situatie moeten omgaan.
Sommige gaven worden in meervoud gegeven: gaven van genezingen; werkingen van krachten; onderscheidingen van geesten; allerlei tongen. Hieruit wordt duidelijk dat elke genezing, elk wonder, elk onderscheid, elke uiting in een bepaalde tong, een gave is. Als een bepaalde gave zich geregeld manifesteert
door dezelfde persoon, dan kunnen we zeggen dat de persoon die gave heeft.

Gaven kunnen niet worden verdiend
Het is belangrijk te beseffen dat het hier gaat om GENADE-gaven. Ze worden ontvangen door geloof. We kunnen ze nooit verdienen. We kunnen nooit ‘goed genoeg' worden om ze te mogen ontvangen en gebruiken.
In 1941 had ik een krachtige, levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus. Het was midden in de nacht en het gebeurde in een barak van het Britse leger. In diezelfde barak sprak ik een week later voor
het eerst in een onbekende tong. Vervolgens – totaal onverwacht - sprak ik tot mijn eigen verbazing de vertolking uit in prachtig poëtisch engels. De vertolking was een schets van Gods plan voor mijn leven en bediening, die ik tot vandaag toe stap voor stap in vervulling heb zien gaan (meer dan 55 jaar). Gelukkig voor mij was ik te ‘ongeestelijk' om te weten dat je naar de kerk moet gaan om gered te kunnen worden, of dat je, na in een tong gesproken te hebben, zes maanden moet wachten op de gave van vertolking.
Van 1957 tot 1961 was ik hoofd van een school voor Afrikaanse onderwijzers in Kenia. In die tijd was de Heilige Geest op een bijzondere manier aanwezig op onze school. In de bijeenkomsten met mijn studenten zag ik verschillende keren alle afzonderlijke gaven van de Geest functioneren. Ik heb zelfs twee keer meegemaakt dat één van mijn studenten uit de dood werd opgewekt. Zij vertelden ons later wat ze hadden meegemaakt toen hun geest uit hun lichaam was.
Later, toen ik in Amerika was, ontving ik onverwacht een gave om kreupele mensen te helpen.Ik zette hen in een stoel en hield hun voeten in mijn handen. Vervolgens begon het te korte been voor mijn ogen te groeien en werd het genezen. Sommige mensen suggereerden echter dat dit geen gepaste bediening was voor een gerespecteerde, hoogopgeleide bijbelleraar. Ik besloot de Heer hierover te raadplegen en kreeg het volgende antwoord: ,,Ik heb je een gave gegeven. Je kunt daar twee dingen mee doen. Als je haar gebruikt, zul je meer krijgen. Als je haar niet gebruikt, zul je haar verliezen.'' Op dat moment besloot ik door te gaan en de gave die God me gegeven had, te gebruiken. En inderdaad kreeg ik meer!
Het gebeurde wel dat ik een been maar liefst vijf centimeter zag groeien. Doordat Gods bovennatuurlijke kracht op deze manier vrij kwam, werd ook de weg gebaand voor andere wonderen. Zonder dat er speciaal voor was gebeden, kwam op een keer een man genezen van drie ernstige ziekten en bevrijd van een nicotine-verslaving. Ik herinner me ook een vrouw met een verhoging van 4 centimeter onder haar ene schoenzool . Ze kwam naar de dienst met een papieren tas in haar handen. Toen ik haarvoeten in mijn handen nam, groeide het korte been 4 centimeter. Daarna deed ze de tas open en haalde een paar gloednieuwe schoenen tevoorschijn met normale, gelijke hakken. Ze pasten haar precies. Ik besloot tenslotte dat de bijbelse naam voor mijn gave ‘werking van krachten (wonderen)' was.

Ongeveer in dezelfde tijd leidde God me in een bediening die ik ging zien als een andere toepassing van ‘werking van krachten'. Hij begon me te gebruiken om in het openbaar demonen uit te werpen. En opnieuw waren er mensen die bezwaar maakten tegen het lawaai en de wanorde die vaak gepaard gingen met deze bediening. In de evangeliën heb ik echter gelezen dat de bediening van Jezus ook vaak gepaard ging met dergelijke manifestaties, dus besloot ik ermee door te gaan. In de daarop volgende jaren heb ik duizenden mensen wonderbaarlijk bevrijd zien worden van demonische onderdrukking. Als we verlangen naar een onbelemmerde werking van de gaven van de Heilige Geest, moeten we onszelf soms losmaken van onze gevestigde ideeën over hoe we ons zouden moeten gedragen ‘in de kerk'. Een andere sleutel tot het uitoefenen van geestelijke gaven is gevoeligheid te ontwikkelen voor de Heilige Geest en ruimte voor Hem te maken zodat Hij kan bewegen waar en wanneer Hij wil. Op een keer waren Ruth en ik aan het lunchen met een christelijk echtpaar. De vrouw vertelde dat ze een genetische afwijking had waardoor haar lichaam
bepaalde aminozuren niet kon verdragen. Haar hersenen werden geleidelijk aan, maar steeds sneller, afgebroken. Haar man moest weg naar een volgende afspraak en wij liepen met deze vrouw terug naar haar apartement. Op de parkeerplaats stonden we stil om afscheid te nemen, maar door een aandrang van de Heilige Geest zei Ruth: ,,Laat me voor u bidden.'' Na het gebed vertrokken we. Ongeveer drie weken later vertelde haar man ons dat zijn vrouw volkomen genezen was. Dit werd later bevestigd in hetzelfde ziekenhuis waar ze het slechte nieuws over haar afwijking gehoord had. God had één plaats en één moment vastgesteld waarop Hij zijn genezing beschikbaar maakte. Omdat Ruth gereageerd had op het signaal van de Heilige Geest, kwam er genezing en werd God verheerlijkt.